Saturday, January 29, 2011

annapoorneshavari

ഓരോ ആറിഞ്ചു താഴോട്ടു പോകുംതോറും മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടി വരുന്നു.മേല്‍മണ്ണില് മാത്രമല്ല ഭുമിയുടെ അടിഭാഗവും
മുലകങ്ങളുടെ കലവറയാണ്.ഈ  മുലകങ്ങള്‍ സസ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര കിട്ടുന്നത്  വേനല്കാലത്തെ ജലത്തിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള
വരവില്‍ കൂടിയാണ്.അതിനു മണ്ണില്‍ ധാരാളം സുഷിരങ്ങള്‍ വേണം.ഞണ്ടും വണ്ടും എലിയും ഞാന്ജൂലും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന സുഷിരങ്ങളില്‍ കൂടിയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്.അതിനാല്‍ മണ്ണില്‍ കൃത്രിമമായി മൂലകങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതില്ല.കാപില്ലറി
ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവികളെ നശിപ്പിക്കതിരുന്നാല്‍ മതി.ഭൂമി അന്നപൂര്നെശ്വരി ആണ്.

Friday, January 28, 2011

AKSHAYAPATHRAM - FOOD THROUGH ONE LEAF

ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം.ഇലകള്‍ വളമായി വീണ്ടും ഭക്ഷനമുണ്ടാകുന്നു.പയര്‍ തിന്നു തോട് വെണ്ടയുടെ ചുവട്ടില്‍ ഇട്ടാല്‍
വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാകുന്നു.കാടാണ്‌ അക്ഷയപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ.കാട്ടില്‍ വീഴുന്ന ഇലകള്‍ വീണ്ടും സസ്യങ്ങള്‍ക്ക് ആഹാരം
ആകുന്നു.ആ സസ്യങ്ങളിലൂടെ  നമുക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നു.ഇതാണ് ഭക്ഷണ ചക്രം.സെപ്ടിക് ടാന്കുകളിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് 50
ലക്ഷം ടണ്‍ വളം ദിവസവും നഷ്ടമാകുന്നു.ആറടി താഴെ ടാങ്കില്‍ മലം വെറുതേ നഷ്ടമാവും

Monday, January 24, 2011

AKSHAYAPATHRAM.....

        I hope all of you have heard  the story of pandava and the 'AKSHAYAPATHRAM'.'SURYA BHAGAVAN'(sun) gave this vessel to Pandava.This helped them to survive in the forest.Can you imagine such a vessel in the real world ?  or is Vyasa a great fool ? or is he trying to make fool of us ? No.....Not at all.....Men after Vyasa could not find the fact behind this vessel.According to brahmagyana, forest  itself is the 'AKSHAYA  PATHRA'. plants in the forests creates unlimited food using sunlight.hence in both cases sun provides food. The energy which can be obtained without any expenses is only the sun light. When one single leaf was left, krishna used the technique of straw mulching to make more food.
        This story inculcates the importance of the precious solar energy that we are wasting today through deforestation. it seems we are obdurates.So for the existence of life, sunlight is necessary which is one among panjabhutha.Also we have proof for many skin diseases and other illness which can be cured through sun bath.

Wednesday, January 19, 2011

THE GREAT SYMBIOSISM...

         Pepper is an ivy which needs a support to grow.A light of low intensity is enough for it to grow.It likes shadow.It doesnot have taproots. It can not absorb water and nutrients directly from soil.Different kinds of bacterea and fungi live around and iside the roots.Some of them are Micorhiza,Rhizobium bacterea,Actinimocytes,Protosova,Lichens.They form a hand like structure around the roots called Hypha.They absorb water and nutrients and give to plant.In return plants give one third of the food produced through photosynthesys.So whenever Chunam is added,all the fungi are destroyed.Boardo mixture may be more dangerouse as it kills too many microbes.The manures and insecticides kills all of the microbes in the soil.So automatically the plant also dies.
             
            In pepper, polination takes place through water.It happens only during 'THIRUVATHIRA NJATTUVELA,because of continuous raining.Once when king Samuthiri ruled malabar British men took pepper plants to england to cultivate it there.By seeing this many people requested king Samuthiri to stop it.They were anxious that it would decrease the expoting of pepper.But king Samuthiri replied them,"Dont worry! They can not take the THIRUVATHIRA NJATTUVELA FROM HERE". So  any life form,to survive,needs a combinaton of climatic condition,Biotic condition,Edaphic condition and topography.

Wednesday, January 5, 2011

Microbiology in agriculture

We all know the story of Lord krishna who lifted up the Gobardhan hill with his little finger to save the people of Gokulam from heavy rain.A different perspective of the story can be told as follows.
        Due to heavy rain the soil got eroded,wich made farming difficult.Wise Krishna used Gobardhan hill.Here Gobardhan means  dung.Gobar = dung and dhan = wealth.It means that Krishna used cow dung to make the soil fertile.Dung is a microbial mixture.So we should use the same technique today as the soil is not at all fertile.And the dung should be of a non hybrid cow.It only contains sufficient amount of microbes. From these facts we can derive a formula for agriculture.it is given as AGRICULTURE=MICROBIAL SATURATION + MICROCLIMATE.
.

Sunday, January 2, 2011

Agriculture for food....

           when agriculture is for food, and food for health, and health for me, who am i?,  from where i came? and to where am going?. I am brahma and  i came from brahma and to brahma am going. then if i am brahma, first i have to make a balanced climate for a balanced soil, for a balanced tree, for a balanced fruit,. for a balanced health, for a balanced mind. this is my concept on natural farming.
            first, the balanced mind is heallth which gives happiness, happines is health, free from fear,free from sadness, free from slavery, free from greediness. what is gyana karma sanyasam?, one who work with knowledge can feel it.In nature there is no gift and no punishment but exists only the results of work. Breaking  the law of nature  actually is abusing the god. world is the super market for sadness. never buy anything from there. Letting the plant to take "panjabhutha" from the natur is actually the agriculture. this earth is not hereditarily earned by oneself, but it is the birth right of every organisms. so live among them without arrogance and avarice. Loka Samastha Sukhino Bhavanthu.....
             Allow the bio world to live in symbiosism, "vasudhaivakudumbakam".We can distroy nature, but never can defeat it.Agriculture should be of harvesting air, water, sunlight, and different elements on the earth,sky. it should not be stubborn against the "panjabhutha". this is what the problem we are facing today, including health related problems.The imbalance in the panjabhutha ie, illness, dissatisfaction, terrorism, mental problems, sadness, angryness, lack of concentration, sleeplessness etc..are some of them.
         
            We know that, the begining of life on the earth is from the unicellular organisms in the water.So these unicellular organisms should reach in a saturated condition in the soil. In a cubic feet soil there should be 90 million microbes  and to protect them a cover of living plants should be made. Also straw should be there as food for them.then allow the bigger organisms like crabs, butterfly, ants, worms, bees to do their duties without fail.